فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1690. نرم کننده قلوب

رئی علیه ازار خلق مرقوع فقیل له فی ذلک، فقال علیه السلام -: یخشع له القلب، و تذل به النفس، و یقتدی به المؤمنون .
بر تن امیرالمؤمنین علیه السلام جامه ای کهنه و وصله دار دیده شد، در این باره از آن حضرت سؤال کردند، در پاسخ فرمودند: این جامه ای است که دل در برابر آن خشوع و فروتنی می کند، نفس در برابر آن خوار می گردد، مومنان (در پوشیدن چنین جامه ای) از آن پیروی می نمایند و فروتن می گردند. (1684)

1691. صیقل دهنده دل ها

ان الله سبحانه و تعالی، جعل الذکر جلاء للقلوب، تسمع به بعد الوقرة .
قطعی است که خداوند سبحان ذکر را عامل صیقل کردن دل ها قرار داده است که به وسیله آن پس از سنگینی گوش بشنود. (1685)

1692. دوای دل خسته

ان هذه القلوب تمل کما تمل الابدان؛ فابتغوا لها طرائف الحکم .
همانا این دل ها خسته و افسرده می شود، به همان گونه که بدن ها خسته و افسرده می گردند. پس برای آن ها، حکمت و دانش های تازه و دل نواز طلب کنید. (تا خستگی و افسردگی آن ها، برطرف شود). (1686)