فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1688. بهترین دل ها

ان هذه القلوب أوعیة، فخیرها أوعاها.
این دل ها ظرف هایی هستند و بهترین آن ها با گنجایش ترین آن هاست. (1682)

1689. سخت دلی

انما قلب الحدث کالارض الخالیة، ما ألقی فیها من شی ء قلبته. فبادرتک بالادب قبل أن یقسو قلبک، و یشتغل لبک .
قلب جوان مثل زمین بکر است، هر بذری در آن انداختی قبولش می کند به همین جهت قبل از این که قلبت سیاه شود عقلت اشتغال گردد به اندرزگفتن برای تو عجله کردم تا با کوشش کامل آن را بپذیری. (1683)

1690. نرم کننده قلوب

رئی علیه ازار خلق مرقوع فقیل له فی ذلک، فقال علیه السلام -: یخشع له القلب، و تذل به النفس، و یقتدی به المؤمنون .
بر تن امیرالمؤمنین علیه السلام جامه ای کهنه و وصله دار دیده شد، در این باره از آن حضرت سؤال کردند، در پاسخ فرمودند: این جامه ای است که دل در برابر آن خشوع و فروتنی می کند، نفس در برابر آن خوار می گردد، مومنان (در پوشیدن چنین جامه ای) از آن پیروی می نمایند و فروتن می گردند. (1684)