فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1687. بیمارکننده قلوب

من کتابه للاشتر لما ولاه علی مصر -: لا تقولن انی مؤمر، آمر فأطاع: فان ذلک ادغال فی القلب، و منکهة للدین .
امام علیه السلام در نامه به مالک اشتر هنگامی که وی را والی مصر ساخته بود فرمودند: نباید بگویی من نیرومندم امر می کنم و دستوراتم اجرا می شود؛ زیرا این روش موجب فساد فکر، ضعف دین و به انحراف نزدیک شدن است. (1681)

1688. بهترین دل ها

ان هذه القلوب أوعیة، فخیرها أوعاها.
این دل ها ظرف هایی هستند و بهترین آن ها با گنجایش ترین آن هاست. (1682)

1689. سخت دلی

انما قلب الحدث کالارض الخالیة، ما ألقی فیها من شی ء قلبته. فبادرتک بالادب قبل أن یقسو قلبک، و یشتغل لبک .
قلب جوان مثل زمین بکر است، هر بذری در آن انداختی قبولش می کند به همین جهت قبل از این که قلبت سیاه شود عقلت اشتغال گردد به اندرزگفتن برای تو عجله کردم تا با کوشش کامل آن را بپذیری. (1683)