فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1686. روشنی بخش قلوب

... من أنکره بالسیف لتکون کلمة الله هی العلیا و کلمة الظالمین هی السفلی، فذلک الذی أصاب سبیل الهدی، و قام علی الطریق و نور فی قلبه الیقین .
هر کس با شمشیر، تجاوزی را انکار کند، تا مشیت و سخن خداوندی بالاتر از همه چیز قرار بگیرد و کلمه (مشیت و سخن) ستمکاران در پست ترین درجات، این شخصی است که راه هدایت را پیش گرفته و بر طریق حق قائم است و یقین قلبش را منور ساخته است. (1680)

1687. بیمارکننده قلوب

من کتابه للاشتر لما ولاه علی مصر -: لا تقولن انی مؤمر، آمر فأطاع: فان ذلک ادغال فی القلب، و منکهة للدین .
امام علیه السلام در نامه به مالک اشتر هنگامی که وی را والی مصر ساخته بود فرمودند: نباید بگویی من نیرومندم امر می کنم و دستوراتم اجرا می شود؛ زیرا این روش موجب فساد فکر، ضعف دین و به انحراف نزدیک شدن است. (1681)

1688. بهترین دل ها

ان هذه القلوب أوعیة، فخیرها أوعاها.
این دل ها ظرف هایی هستند و بهترین آن ها با گنجایش ترین آن هاست. (1682)