فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1684. لوح دیدگان

القلب مصحف البصر.
قلب، لوح چشم است. (هر چه را چشم بیند، دل آن را ثبت می کند). (1678)

1685. پرده دل

من کتاب له الی معاویة -: انک - والله - ما علمت - الاغلف القلب المقارب العقل .
در نامه ای به معاویه می فرماید: به خدا سوگند، من تو را این طور شناخته ام که قلبت از درک بازمانده و فکرت ضعیف است. (1679)

1686. روشنی بخش قلوب

... من أنکره بالسیف لتکون کلمة الله هی العلیا و کلمة الظالمین هی السفلی، فذلک الذی أصاب سبیل الهدی، و قام علی الطریق و نور فی قلبه الیقین .
هر کس با شمشیر، تجاوزی را انکار کند، تا مشیت و سخن خداوندی بالاتر از همه چیز قرار بگیرد و کلمه (مشیت و سخن) ستمکاران در پست ترین درجات، این شخصی است که راه هدایت را پیش گرفته و بر طریق حق قائم است و یقین قلبش را منور ساخته است. (1680)