فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1679. برتری دل پرهیزگار

أفضل من صحة البدن، تقوی القلب.
پرهیزگاری دل از سلامتی بدن برتر است. (1673)

1680. عاقبت دل مرده

من قل ورعة مات قلبه، و من مات قلبه دخل النار .
هر که پارسایی اش کم شد، دلش مرده شود و دل مرده به دوزخ رود. (1674)

1681. دل بی نور

ان للقلوب شهوة و اقبالا و ادبارا، فأتوها من قبل شهوتها و اقبالها، فان القلب اذا أکره عمی .
به راستی که برای دل ها خواهش و پیش آمدن و پس رفتنی است، از همان جایی که درخواست و اقبال آن ها است با آن ها درآیید؛ زیرا اگر بر دل فشار آورده شود و با اکراه از او چیزی خواسته شود کور و بی نور شود و از کار می ماند. (1675)