فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1678. اقبال و ادبار قلوب

ان للقلوب اقبالا و ادبارا؛ فاذا أقبلت فاحملوها علی النوافل، و اذا ادبرت فاقتصروا بها علی الفرائض .
همانا دل ها را در کار خیر و عبادت، اقبال و ادباری است، هرگاه اقبال بدان دارند به کارهای مستحب وادارید و هرگاه خسته و بدان پشت کرده اند به فرایض اکتفا کنید. (1672)

1679. برتری دل پرهیزگار

أفضل من صحة البدن، تقوی القلب.
پرهیزگاری دل از سلامتی بدن برتر است. (1673)

1680. عاقبت دل مرده

من قل ورعة مات قلبه، و من مات قلبه دخل النار .
هر که پارسایی اش کم شد، دلش مرده شود و دل مرده به دوزخ رود. (1674)