فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1676. تکمیل نعمت

بالتواضع تتم النعمة.
با فروتنی است که نعمت تکمیل می شود. (1670)

بخش بیست و چهارم: تجلی دل

1677. قلب نورانی

أحی قلبک بالموعظة و أمته بالزهادة، و قوة بالیقین، و نوره بالحکمة .قلبت را با موعظه زنده کن، هوای نفست را با زهد بمیران، دلت را با یقین نیرومند و با حکمت و دانش نورانی نما. (1671)