فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1674. بهترین شرافت

لا حسب کالتواضع.
هیچ شرافتی مانند تواضع و فروتنی نیست. (1668)

1675. فروتنی در برابر خلق

باحتمال المؤن یجب لاسؤدد.
به دوش کشیدن بار زحمت ها و هزینه ها(ی مردم) موجب سروری می شود.(1669)

1676. تکمیل نعمت

بالتواضع تتم النعمة.
با فروتنی است که نعمت تکمیل می شود. (1670)