فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1673. نتیجه تواضع

من لان عوده، کثفت أغصانه
آن که چوب درختش نرم باشد شاخه هایش بسیار شود. (1667)

1674. بهترین شرافت

لا حسب کالتواضع.
هیچ شرافتی مانند تواضع و فروتنی نیست. (1668)

1675. فروتنی در برابر خلق

باحتمال المؤن یجب لاسؤدد.
به دوش کشیدن بار زحمت ها و هزینه ها(ی مردم) موجب سروری می شود.(1669)