فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1672. سنگر فروتنی

اتخذوا التواضع مسلحة بینکم و بین عدوکم ابلیس و جنوده؛ فان له من کل أمة جنودا و أعوانا .
فروتنی را مابین خود و دشمنتان شیطان و لشکریان او سنگری قرار بدهید؛ زیرا برای او از هر امتی سپاهیان و یاران و پیادگان و سوارانی است. (1666)

1673. نتیجه تواضع

من لان عوده، کثفت أغصانه
آن که چوب درختش نرم باشد شاخه هایش بسیار شود. (1667)

1674. بهترین شرافت

لا حسب کالتواضع.
هیچ شرافتی مانند تواضع و فروتنی نیست. (1668)