فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1671. تکیه بر خداوند

ما أحسن تواضع الاغنیا للفقراء طلبا لما عندالله! و أحسن منه تیه الفقراء علی الاغنیاء اتکالا علی الله .
چه نیکو است فروتنی توانگران به فقرا برای طلب پاداش الهی، و نیکوتر از آن متانت و بی اعتنایی فقرا برای توانگران است به جهت تکیه بر خدا! (1665)

1672. سنگر فروتنی

اتخذوا التواضع مسلحة بینکم و بین عدوکم ابلیس و جنوده؛ فان له من کل أمة جنودا و أعوانا .
فروتنی را مابین خود و دشمنتان شیطان و لشکریان او سنگری قرار بدهید؛ زیرا برای او از هر امتی سپاهیان و یاران و پیادگان و سوارانی است. (1666)

1673. نتیجه تواضع

من لان عوده، کثفت أغصانه
آن که چوب درختش نرم باشد شاخه هایش بسیار شود. (1667)