فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1668. تواضع بزرگان

لیتأس صغیرکم بکبیرکم، و لیرأف کبیرکم بصغیرکم، و لا تکونوا کجفاة الجاهلیة: لا فی الدین یتفقهون، و لا عن الله یعقلون .
باید خردسالتان از بزرگسالتان پیروی کنند و بزرگسالتان به خردسالتان محبت بورزد و مباشید مانند جفاکاران خشن جاهلیت که نه تفقهی در دین داشتند و نه درباره خدا تعقلی. (1662)

1669. از دست دادن دوسوم دین

من أتی غنیا فتواضع له لغناه، ذهب ثلثا دینه .
هر کس نزد توانگر وارد شود و به جهت توانگری او فروتنی کند، دوسوم دین خود را از دست داده است. (1663)

1670. حسن خوارکردن نفس

طوبی لمن ذل فی نفسه، و طاب کسبه، و صلحت سریرته، و حسنت خلیقته، و أنفق الفضل من ماله، و أمسک الفضل من لسانه .
خوشا به حال کسی که نفس خویش را خوار داند و آن چه به دست می آورد پاکیزه و بدون آلودگی و نیت او پاک و خالص و خلق و خوی او نیکو بوده باشد، از دارایی خود آن چه را که که افزون از احتیاجش می باشد در راه خدا انفاق کند، از پرگویی زبانش خودداری نماید. (1664)