فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

بخش بیست و سوم: تواضع

1668. تواضع بزرگان

لیتأس صغیرکم بکبیرکم، و لیرأف کبیرکم بصغیرکم، و لا تکونوا کجفاة الجاهلیة: لا فی الدین یتفقهون، و لا عن الله یعقلون .
باید خردسالتان از بزرگسالتان پیروی کنند و بزرگسالتان به خردسالتان محبت بورزد و مباشید مانند جفاکاران خشن جاهلیت که نه تفقهی در دین داشتند و نه درباره خدا تعقلی. (1662)

1669. از دست دادن دوسوم دین

من أتی غنیا فتواضع له لغناه، ذهب ثلثا دینه .
هر کس نزد توانگر وارد شود و به جهت توانگری او فروتنی کند، دوسوم دین خود را از دست داده است. (1663)