نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1667. نیکی به دیگران

أحسن کما تحب أن یحسن الیک.
نیکی کن آن چنان که دوست داری به تو نیکی شود. (1661)

بخش بیست و سوم: تواضع

1668. تواضع بزرگان

لیتأس صغیرکم بکبیرکم، و لیرأف کبیرکم بصغیرکم، و لا تکونوا کجفاة الجاهلیة: لا فی الدین یتفقهون، و لا عن الله یعقلون .
باید خردسالتان از بزرگسالتان پیروی کنند و بزرگسالتان به خردسالتان محبت بورزد و مباشید مانند جفاکاران خشن جاهلیت که نه تفقهی در دین داشتند و نه درباره خدا تعقلی. (1662)