فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1667. نیکی به دیگران

أحسن کما تحب أن یحسن الیک.
نیکی کن آن چنان که دوست داری به تو نیکی شود. (1661)

بخش بیست و سوم: تواضع

1668. تواضع بزرگان

لیتأس صغیرکم بکبیرکم، و لیرأف کبیرکم بصغیرکم، و لا تکونوا کجفاة الجاهلیة: لا فی الدین یتفقهون، و لا عن الله یعقلون .
باید خردسالتان از بزرگسالتان پیروی کنند و بزرگسالتان به خردسالتان محبت بورزد و مباشید مانند جفاکاران خشن جاهلیت که نه تفقهی در دین داشتند و نه درباره خدا تعقلی. (1662)