نهج البلاغه موضوعی

نویسنده : عباس عزیزی

1666. انفاق مال

أنفق الفضل من ماله.
خوشا به حال آن کس که زیادی مال خود را در راه خدا انفاق کند. (1660)

1667. نیکی به دیگران

أحسن کما تحب أن یحسن الیک.
نیکی کن آن چنان که دوست داری به تو نیکی شود. (1661)

بخش بیست و سوم: تواضع