فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1663. ببخش هر چند کم باشد!

لا تستح من اعطا القلیل فان الحرمان أقل منه .
از بخشش کم شرم مکن؛ زیرا که محروم ساختن (و هیچ چیز جز ندادن) از آن هم کمتر است. (1657)

1664. نتیجه یقین

من أیقن بالخلف، جاد بالعطیة.
هر کس به نتیجه گیری و پاداش یقین داشته باشد، دست برای بخشش می گشاید (یعنی هیچ گاه بخل نمی کند). (1658)

1665. بالارفتن ارزش انسان

بالافضال تعظم الاقدار.
با بذل و بخشش، ارزش های انسانی بالا می رود. (1659)