فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1657. خوشبختی ها و بدبختی ها

فی تفسیر علم الغیب -: یعلم الله سبحانه ما فی الارحام من ذکر أو أنثی، و قبیح أو جمیل، و سخی أو بخیل، و شقی أو سعید، و من یکون فی النار حطبا، أو فی الجنان للنبیین مرافقا .
در تفسیر علم غیب می فرماید: خدای سبحان می داند که جنین داخل زهدان ها نر است یا ماده، زشت است یا زیبا، بخشنده است یا خسیس، بدبخت است یا خوش بخت، کدام یک هیمه آتش دوزخ است و کدام یک همنشین پیامبران در بهشت. (1651)

1658. گستاخ بر خدا

لا یجتری علی الله الا جاهل شقی.
بر خدا گستاخی نکند، مگر نادان بدبخت. (1652)

1659. آفریننده خوشبختی ها

اللهم! داحی المدحوات، و داعم المسموکات، و جابل القلوب علی فطرتها: شقیها و سعیدها .
بارخدایا! ای گستراننده زمین ها و برپای دارنده آسمان ها و آفریننده دل ها بر سرشت بدبختی و خوش بختی. (1653)