فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1655. درخواست همنشینی با انسان های خوشبخت

نسأل الله منازل الشهداء، و معایشة السعداء، و مرافقة الانبیاء .
از خدا، مقام و منزلت شهیدان و زندگی کردن با نیک بختان و دوستی و همنشینی با پیامبران را درخواست می کنیم. (1649)

1656. خوشبختی از دیدگاه امام (ع)

لیس الخیر أن یکثر مالک و ولدک، و لکن الخیر أن یکثر علمک و أن یعظم حلمک .
خوشبختی آن نیست که مالت فراوان و فرزندات زیاد شود، بلکه خوشبختی آن است که علمت زیاد و حلمت فزون گردد. (1650)

1657. خوشبختی ها و بدبختی ها

فی تفسیر علم الغیب -: یعلم الله سبحانه ما فی الارحام من ذکر أو أنثی، و قبیح أو جمیل، و سخی أو بخیل، و شقی أو سعید، و من یکون فی النار حطبا، أو فی الجنان للنبیین مرافقا .
در تفسیر علم غیب می فرماید: خدای سبحان می داند که جنین داخل زهدان ها نر است یا ماده، زشت است یا زیبا، بخشنده است یا خسیس، بدبخت است یا خوش بخت، کدام یک هیمه آتش دوزخ است و کدام یک همنشین پیامبران در بهشت. (1651)