فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1654. سعادت از آن چه کسی است؟

طوبی لمن... وسعته السنة، و لم ینسب الی البدعة .
خوشا به حال کسی که... سنت بر او تنگ نیاید و به بدعت (و بدعت گزاری) نسبت داده شود. (1648)

1655. درخواست همنشینی با انسان های خوشبخت

نسأل الله منازل الشهداء، و معایشة السعداء، و مرافقة الانبیاء .
از خدا، مقام و منزلت شهیدان و زندگی کردن با نیک بختان و دوستی و همنشینی با پیامبران را درخواست می کنیم. (1649)

1656. خوشبختی از دیدگاه امام (ع)

لیس الخیر أن یکثر مالک و ولدک، و لکن الخیر أن یکثر علمک و أن یعظم حلمک .
خوشبختی آن نیست که مالت فراوان و فرزندات زیاد شود، بلکه خوشبختی آن است که علمت زیاد و حلمت فزون گردد. (1650)