فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1650. سعادتمند و بدبخت

السعید من وعظ بغیره، و الشقی من انخدع لهواه و غروره .
سعادتمند کسی است که از دیگران پند بیاموزد و بدبخت کسی است که هوای نفسش او را بفریبد و مغرور آن شود. (1644)

1651. سرنوشت نهایی

ان قادما یقدم بالفوز أو الشقوة، لمستحق لافضل العدة .
همانا آن سرنوشت نهایی که یا رستگاری را با خود خواهد آورد و یا تباهی و شقاوت را، سزاوار آماده کردن بهترین وسایل برای سعادت است. (1645)

1652. گشایش بعد از سختی

عند تناهی الشدة تکون الفرجة، و عند تضایق حلق البلاء یکون الرخاء .
هنگامی که سختی به نهایت برسد فرج و گشایش خواهد بود و چون حلقه های بلا و رنج تنگ شود آسودگی فرا می رسد. (1646)