فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1648. نهی از بلندکردن صدا

لاصحابه عند الحرب -: أمیتوا الاصوات، فانه أطرد للفشل .
به یاران خود در هنگام جنگ می فرمود: آهسته سخن بگویید، زیرا ترس و اختلاف را بهتر ریشه کن می سازد. (1642)

بخش بیست و یکم: خوشبختی و سعادت

1649. توشه آخرت خوشبخت

اتقوا الله عبادالله! تقیة ذی لب شغل التفکر قلبه... و قد عبر معبر العاجلة حمیدا، و قدم زاد الاجلة سعیدا .
از خدا بترسید ای بندگان خدا! همچون خداترسی خردمندی که تفکر دل او را به خود مشغول کرده است... از گذرگاه دنیا با سرافرازی گذشته و توشه آخرت را با خوش بختی پیش فرستاده است. (1643)