فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1647. دوری از سخن چین

من أطاع التوانی ضیع الحقوق، و من أطاع الواشی ضیع الصدیق .
هر آن کس که از سستی اطاعت کند، حقوق افراد را تباه سازد و کسی که از گفته سخن چین پیروی کند دوست صمیمی خویش را از دست بدهد. (1641)

1648. نهی از بلندکردن صدا

لاصحابه عند الحرب -: أمیتوا الاصوات، فانه أطرد للفشل .
به یاران خود در هنگام جنگ می فرمود: آهسته سخن بگویید، زیرا ترس و اختلاف را بهتر ریشه کن می سازد. (1642)

بخش بیست و یکم: خوشبختی و سعادت