فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1645. میراث بزرگ

لا میراث کالادب.
هیچ میراثی همانند ادب نیست. (1639)

1646. پاداش نیکان

ازجر المسی ء بثواب المحسن.
بدکاری را پاداش نیکان ده تا او را از بدی باز داری. (1640)

1647. دوری از سخن چین

من أطاع التوانی ضیع الحقوق، و من أطاع الواشی ضیع الصدیق .
هر آن کس که از سستی اطاعت کند، حقوق افراد را تباه سازد و کسی که از گفته سخن چین پیروی کند دوست صمیمی خویش را از دست بدهد. (1641)