فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1644. موجب فضیلت و برتری

اذا حییت بتحیة فحی بأحسن منها، و اذا أسدیت الیک ید فکافئها بما یربی علیها، والفضل مع ذلک للبادی .
هنگامی که درودی به تو گفته شد با درودی بهتر آن را پاداش بده و هنگامی که دستی به تو عطایی کند تو بیش از آن عطا مقابله بکن و با این حال برتری از آن کسی است که آغاز کرده است. (1638)

1645. میراث بزرگ

لا میراث کالادب.
هیچ میراثی همانند ادب نیست. (1639)

1646. پاداش نیکان

ازجر المسی ء بثواب المحسن.
بدکاری را پاداش نیکان ده تا او را از بدی باز داری. (1640)