فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1643. زیورهای تازه

الاداب حلل مجددة.
آداب، زیورهای همیشه تازه اند. (1637)

1644. موجب فضیلت و برتری

اذا حییت بتحیة فحی بأحسن منها، و اذا أسدیت الیک ید فکافئها بما یربی علیها، والفضل مع ذلک للبادی .
هنگامی که درودی به تو گفته شد با درودی بهتر آن را پاداش بده و هنگامی که دستی به تو عطایی کند تو بیش از آن عطا مقابله بکن و با این حال برتری از آن کسی است که آغاز کرده است. (1638)

1645. میراث بزرگ

لا میراث کالادب.
هیچ میراثی همانند ادب نیست. (1639)