فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1642. کفایت ادب

کفاک أدبا لنفسک اجتناب ما تکرهه من غیرک .
برای ادب خود همین بس که از آن چه که بر دیگری نمی پسندی، دوری کنی. (1636)

1643. زیورهای تازه

الاداب حلل مجددة.
آداب، زیورهای همیشه تازه اند. (1637)

1644. موجب فضیلت و برتری

اذا حییت بتحیة فحی بأحسن منها، و اذا أسدیت الیک ید فکافئها بما یربی علیها، والفضل مع ذلک للبادی .
هنگامی که درودی به تو گفته شد با درودی بهتر آن را پاداش بده و هنگامی که دستی به تو عطایی کند تو بیش از آن عطا مقابله بکن و با این حال برتری از آن کسی است که آغاز کرده است. (1638)