فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1640. جایگاه نرمی

من کتاب له الی بعض عماله -: اخلط الشدة بضغث من اللین، و ارفق ما کان الرفق أرفق .
سختی و شدت را با نرمی و ملایمت بیامیز، در جایی که نرمی مناسب تر و به مصلحت نزدیک تر است نرمی کن. (1634)

1641. اینگونه معاشرت نما

خالطوا الناس مخالصة ان متم معها بکوا علیکم، و ان عشتم حنوا الیکم .
با مردم چنان معاشرت کنید که اگر بمیرید بر شما بگریند و اگر زنده باشید (غایب شوید) مشتاق دیدن شما باشند. (1635)

1642. کفایت ادب

کفاک أدبا لنفسک اجتناب ما تکرهه من غیرک .
برای ادب خود همین بس که از آن چه که بر دیگری نمی پسندی، دوری کنی. (1636)