فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1639. آداب معاشرت با مردم

زهدک فی راغب فیک، نقصان حظ. و رغبتک فی زاهد فیک، ذل نفس .
بی اعتنایی تو به کسی که به تو راغب است کم سعادتی است و تمایل تو به کسی که به تو راغب است، خواری نفس است. (1633)

1640. جایگاه نرمی

من کتاب له الی بعض عماله -: اخلط الشدة بضغث من اللین، و ارفق ما کان الرفق أرفق .
سختی و شدت را با نرمی و ملایمت بیامیز، در جایی که نرمی مناسب تر و به مصلحت نزدیک تر است نرمی کن. (1634)

1641. اینگونه معاشرت نما

خالطوا الناس مخالصة ان متم معها بکوا علیکم، و ان عشتم حنوا الیکم .
با مردم چنان معاشرت کنید که اگر بمیرید بر شما بگریند و اگر زنده باشید (غایب شوید) مشتاق دیدن شما باشند. (1635)