فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1638. بهترین همنشینان

من کتاب له للاشتر لما ولاه مصر -: ثم الصدق بذوی المروءات و الاحساب، و أهل البیوتات الصالحة، و السوابق الحسنة؛ ثم أهل النجدة والشجاعة، و السخاء و السماحة، فانهم جماع من الکرم .
در فرمان استانداری مصر به مالک اشتر می نویسد: دیگر آن که با ارباب مروت و آنان که از خانواده های شریف و شایسته هستند و پیشینه های نیکو دارند و سپس با کسانی که دلاور و شجاع و بخشنده و گشاده دست اند، همنشین باش که آنان همه بزرگواری را در خود جمع کرده اند. (1632)

1639. آداب معاشرت با مردم

زهدک فی راغب فیک، نقصان حظ. و رغبتک فی زاهد فیک، ذل نفس .
بی اعتنایی تو به کسی که به تو راغب است کم سعادتی است و تمایل تو به کسی که به تو راغب است، خواری نفس است. (1633)

1640. جایگاه نرمی

من کتاب له الی بعض عماله -: اخلط الشدة بضغث من اللین، و ارفق ما کان الرفق أرفق .
سختی و شدت را با نرمی و ملایمت بیامیز، در جایی که نرمی مناسب تر و به مصلحت نزدیک تر است نرمی کن. (1634)