فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1636. آداب معاشرت با خانواده

لا تجعلن أکثر شغلک بأهلک و ولدک؛ فان یکن أهلک و ولدک أولیاءالله، فان الله لا یصیع اولیاءه، و ان یکونوا أعداءالله، فما همک و شغلک بأعداءالله ؟!
بیشترین وقت خود را صرف زن و فرزندت مکن؛ زیرا اگر زن و فرزند تو دوستان خدا باشند، خداوند دوستان خود را وانمی گذارد و اگر دشمنان خدا باشند، چرا باید هم و غمت متوجه دشمنان خدا باشد. (1630)

1637. برتر از خویشاندی

الکرم أعطف من الرحم.
کرامت و جوانمردی (در جلب عاطفه ها) از خویشاوندی برتر است. (1631)

1638. بهترین همنشینان

من کتاب له للاشتر لما ولاه مصر -: ثم الصدق بذوی المروءات و الاحساب، و أهل البیوتات الصالحة، و السوابق الحسنة؛ ثم أهل النجدة والشجاعة، و السخاء و السماحة، فانهم جماع من الکرم .
در فرمان استانداری مصر به مالک اشتر می نویسد: دیگر آن که با ارباب مروت و آنان که از خانواده های شریف و شایسته هستند و پیشینه های نیکو دارند و سپس با کسانی که دلاور و شجاع و بخشنده و گشاده دست اند، همنشین باش که آنان همه بزرگواری را در خود جمع کرده اند. (1632)