فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1635. مشورت و مقصود

الاستشارة عین الهدایة، و قد خاطر من استغنی برأیه .
مشورت عین به مقصود راه یافتن است و هر که خودسرانه کار کند دچار خطر شود. (1629)

بخش بیستم: آداب معاشرت

1636. آداب معاشرت با خانواده

لا تجعلن أکثر شغلک بأهلک و ولدک؛ فان یکن أهلک و ولدک أولیاءالله، فان الله لا یصیع اولیاءه، و ان یکونوا أعداءالله، فما همک و شغلک بأعداءالله ؟!
بیشترین وقت خود را صرف زن و فرزندت مکن؛ زیرا اگر زن و فرزند تو دوستان خدا باشند، خداوند دوستان خود را وانمی گذارد و اگر دشمنان خدا باشند، چرا باید هم و غمت متوجه دشمنان خدا باشد. (1630)