فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1634. بزرگ ترین پشتیبان

لا ظهیر کالمشاورة.
هیچ پشتیبانی، چون مشاوره نیست. (1628)

1635. مشورت و مقصود

الاستشارة عین الهدایة، و قد خاطر من استغنی برأیه .
مشورت عین به مقصود راه یافتن است و هر که خودسرانه کار کند دچار خطر شود. (1629)

بخش بیستم: آداب معاشرت