فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1631. سودمندنبودن رأی

لا تستعموا الرأی فیما لا یدرک قعره البصر، و لا تتغلغل الیه الفکر .
در مسائل و موضوعاتی که بینش به ژرفایشان راه نمی برد و اندیشه به آن ها دسترسی ندارد، رأی خود را به کار نگیرید. (1625)

1632. بخیل را در مشورت داخل مگردان!

من کتابه للاشتر لما ولاه مصر -: لا تدخلن فی مشورتک بخیلا یعدل بک عن الفضل و یعدک الفقر، و لا جبانا یضعفک عن الامور، و لا حریصا یزین لک الشره بالجور .
در فرمان حکومت مصر به مالک اشتر می نویسد: در مشورت خود بخیل را داخل مگردان؛ زیرا او تو را از نیکی و بخشش کردن بازمی دارد و از تنگدستی می ترساند؛ و نه ترسو را، چه او تو را در اقدام به کارها سست می کند و نه آزمند را، چون آزمند ستمگری را در نظرت زیبا جلوه می دهد.(1626)

1633. راه صحیح اندیشی

من استقبل وجوه الاراء، عرف مواقع الخطا .
هر که آراء مختلف را بررسی کند، جاهای خطا را بشناسد. (1627)