فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1628. دور باد رأی کج اندیش!

عزب رأی امری تخلف عنی، ما شککت فی الحق مذ أریته .
دور باد رأی کسی که با من مخالفت کند، من از زمانی که حق به من نمایانده شد در آن تردید نکرده ام. (1622)

1629. شریک عقل بزرگان

من استبد برأیه هلک، و من شاور الرجال شارکها فی عقولها .
هر که استبداد ورزد نابود شود و هر که با بزرگان مشورت کند، در عقلشان شریک گردد. (1623)

1630. شنیدن آرای گوناگون

لعبدالله بن العباس و قد أشار علیه فی شی ء لم یوافق رأیه -: لک أن تشیر علی و أری، فان عصیتک فأطعنی .
به عبدالله بن عباس که آن حضرت را به چیزی راهنمایی کرد که با نظر ایشان سازگاری نداشت، فرمود: تو حق داری نظرت را به من بگویی و من هم نظر خاص خود را دارم. بنابراین اگر بر خلاف تو عمل کردم از من پیروی کن! (1624)