فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1627. رابطه رأی و بخت

صواب الرأی بالدول: یقبل باقبالها، و یذهب بذهابها .
درستی به رأی بسته به دولت بخت است: اگر دولت رو کند درستی رأی نیز رو می کند و اگر آن پشت کند این نیز می رود. (1621)

1628. دور باد رأی کج اندیش!

عزب رأی امری تخلف عنی، ما شککت فی الحق مذ أریته .
دور باد رأی کسی که با من مخالفت کند، من از زمانی که حق به من نمایانده شد در آن تردید نکرده ام. (1622)

1629. شریک عقل بزرگان

من استبد برأیه هلک، و من شاور الرجال شارکها فی عقولها .
هر که استبداد ورزد نابود شود و هر که با بزرگان مشورت کند، در عقلشان شریک گردد. (1623)