فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1625. مشورت در امور

لا مظاهرة أوثق من المشاورة.
هیچ پشتیبانی مطمئن تر از مشورت نیست. (1619)

1626. پند پیر از رأی جوان به

رأی الشیخ أحب الی من جلد الغلام، و روی من مشهد الغلام.
رأی پیران را از دلاوری جوانان (و به روایتی از اجتماع جوانان) بیشتر دوست دارم. (1620)

1627. رابطه رأی و بخت

صواب الرأی بالدول: یقبل باقبالها، و یذهب بذهابها .
درستی به رأی بسته به دولت بخت است: اگر دولت رو کند درستی رأی نیز رو می کند و اگر آن پشت کند این نیز می رود. (1621)