فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

بخش نوزدهم: فضیلت مشورت

1625. مشورت در امور

لا مظاهرة أوثق من المشاورة.
هیچ پشتیبانی مطمئن تر از مشورت نیست. (1619)

1626. پند پیر از رأی جوان به

رأی الشیخ أحب الی من جلد الغلام، و روی من مشهد الغلام.
رأی پیران را از دلاوری جوانان (و به روایتی از اجتماع جوانان) بیشتر دوست دارم. (1620)