فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1624. عیب و کاستی

الجبن منقصة.
بزدلی عیب و کاستی است. (1618)

بخش نوزدهم: فضیلت مشورت

1625. مشورت در امور

لا مظاهرة أوثق من المشاورة.
هیچ پشتیبانی مطمئن تر از مشورت نیست. (1619)