فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1623. نومید مشوید تا آمرزش هست!

عجبت لمن یقنط و معه الاستغفار!
درشگفتم از کسی که نومید گشته و توان آمرزش خواهی با او است! (1617)

1624. عیب و کاستی

الجبن منقصة.
بزدلی عیب و کاستی است. (1618)

بخش نوزدهم: فضیلت مشورت