فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1619. فقیه واجدالشرایط

الفقیه کل فقیه من لم یقنط الناس من رحمةالله، و لم یؤیسهم من روح الله، و لم یؤمنهم من مکر الله .
فقیه واجد شرایط کسی است که مردم را از رحمت حق نومید نگرداند و از لطف و مهر خدا و از آسایشی که برای آن ها قرار داده است مأیوسشان نسازد و نیز آن ها را از عذاب ناگهانی خدا ایمن نکند. (1613)

1620. بزرگ ترین توانگری

الغنی الاکبر، الیأس عما فی أیدی الناس.
بزرگ ترین توانگری، ناامیدی از آن چه در دست مردم است می باشد. (1614)

1621. تلخی ناامیدی

حفظ ما فی یدیک، أحب الی من طلب ما فی یدی غیرک. و مرارة الیأس، خیر من الطلب الی الناس .
نگه داری آن چه در دست داری بهتر از طلب کردن چیزی است که در دست دیگری است و تلخی ناامیدی، بهتر از مسألت از مردم است. (1615)