فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1610. اعتماد به الطاف کارساز

لا تیأسن لشر هذه الامة من روح الله؛ لقوله تعالی: (انه لا ییأس من روح الله الا القوم الکافرون) .
مأیوس نشوید از رحمت خداوندی بر تبهکاران این امت؛ زیرا خدا فرموده است قطعی است که از رحمت خداوندی ناامید نمی شوند مگر مردم کافر.

1611. از هیچ چیز ناامید نباشید!

ان المدبر عسی أن تزل به احدی قائمتیه، و تثبت الاخری، فترجعا حتی تثبتا جمیعا .
همانا ناامید از کسی که پشت گردانیده است نیز نباشید؛ زیرا چه بسا که یکی از دو پای شخصی که پشت گردانیده است بلغزد و پای دیگرش ثابت بماند.(1605)

1612. هم نومید باش هم امیدوار!

لا تأمنن علی خیر هذه الامة عذاب الله؛ لقوله تعالی: (فلا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون) و لا تیأسن لشر هذه الامة من روح الله؛ لقوله تعالی: (انه لا ییأس من روح الله الا القوم الکافرون) .
بر بهترین فرد این امت از عذاب خدا ایمن مباش؛ زیرا خدای بزرگ می فرماید: از مکر خدا زیانکاران ایمن نشوند. و برای بدترین فرد این امت از رحمت و مهربانی حق نومید مباش؛ زیرا خداوند متعال می فرماید: تنها گروه کافران اند که رحمت حق ناامید می شوند. (1606)