فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

بخش هجدهم: خوف و رجاء

1610. اعتماد به الطاف کارساز

لا تیأسن لشر هذه الامة من روح الله؛ لقوله تعالی: (انه لا ییأس من روح الله الا القوم الکافرون) .
مأیوس نشوید از رحمت خداوندی بر تبهکاران این امت؛ زیرا خدا فرموده است قطعی است که از رحمت خداوندی ناامید نمی شوند مگر مردم کافر.

1611. از هیچ چیز ناامید نباشید!

ان المدبر عسی أن تزل به احدی قائمتیه، و تثبت الاخری، فترجعا حتی تثبتا جمیعا .
همانا ناامید از کسی که پشت گردانیده است نیز نباشید؛ زیرا چه بسا که یکی از دو پای شخصی که پشت گردانیده است بلغزد و پای دیگرش ثابت بماند.(1605)