فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

بخش هفدهم: اراده و پایداری

1604. ترس را کنار نه!

اذا هبت أمرا فقع فیه؛ فان شدة توقیه، أعظم مما تخاف منه .
هرگاه از کاری ترسیدی، خود را به کام آن بیانداز، زیرا ترس شدید از آن کار دشوارتر و زیانبارتر از اقدام به آن کار است. (1599)

1605. عزم و اراده

لا تجتمع عزیمة و ولیمة. ما أنقض النوم لعزائم الیوم، و أمحی الظلم لتذاکیر الهمم !
عزم و اراده برای رسیدن به کمالات و مقالات عالیه با سورچرانی و راحت طلبی سازگار نیست. چه بسیار خواب های شبانگاهی که تصمیمات روز را بر هم زده و چه بسیار تاریکی هایی که یاد همت های بلند را از خاطره ها زدوده است. (1600)