فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1603. میانه روی در بخشندگی

کن سمحا و لا تکن مبذرا، و کن مقدرا و لا تکن مقترا .
بخشنده باش، اما زیاده روی مکن، در زندگی حسابگر باش، اما سختگیر مباش. (1598)

بخش هفدهم: اراده و پایداری

1604. ترس را کنار نه!

اذا هبت أمرا فقع فیه؛ فان شدة توقیه، أعظم مما تخاف منه .
هرگاه از کاری ترسیدی، خود را به کام آن بیانداز، زیرا ترس شدید از آن کار دشوارتر و زیانبارتر از اقدام به آن کار است. (1599)