فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1602. ثمره اعتدال در امور

ما عال من اقتصد
ناتوان نگردد، آن کس که میانه روی کند. (1597)

1603. میانه روی در بخشندگی

کن سمحا و لا تکن مبذرا، و کن مقدرا و لا تکن مقترا .
بخشنده باش، اما زیاده روی مکن، در زندگی حسابگر باش، اما سختگیر مباش. (1598)

بخش هفدهم: اراده و پایداری