فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

بخش شانزدهم: اعتدال و میانه روی

1602. ثمره اعتدال در امور

ما عال من اقتصد
ناتوان نگردد، آن کس که میانه روی کند. (1597)

1603. میانه روی در بخشندگی

کن سمحا و لا تکن مبذرا، و کن مقدرا و لا تکن مقترا .
بخشنده باش، اما زیاده روی مکن، در زندگی حسابگر باش، اما سختگیر مباش. (1598)