فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1601. نابودی بشر

هلک امرؤ لم یعرف قدره.
انسانی که قدر و اندازه خود را نشناسد نابود شود. (1596)

بخش شانزدهم: اعتدال و میانه روی

1602. ثمره اعتدال در امور

ما عال من اقتصد
ناتوان نگردد، آن کس که میانه روی کند. (1597)