فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1600. آزمون شخصیت

فی تقلب الاحوال، علم جواهر الرجال.
گوهر مردان در کشاکش دهر شناخته شود. در میان انقلاب ها و حوادث شخصیت افراد معلوم گردد. (1595)

1601. نابودی بشر

هلک امرؤ لم یعرف قدره.
انسانی که قدر و اندازه خود را نشناسد نابود شود. (1596)

بخش شانزدهم: اعتدال و میانه روی