فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1599. چگونگی رفتار با زن

و لا تملک المرأة من أمرها ما جاوز نفسها، فان المرأة ریحانة و لیست بقهرمانة. و لا تعد بکرامتها نفسها، و لا تطمعها فی أن تشفع لغیرها .
زن را بیش از آن چه نفس (ذات) خود او مقتضی است تملیک مکن؛ زیرا زن ریحان است نه قهرمان و در بزرگداشت او به بیش از حد نفس او تجاوز مکن و او را به طمع میانداز که برای دیگری شفاعت و میانجی گری نماید. (1594)

1600. آزمون شخصیت

فی تقلب الاحوال، علم جواهر الرجال.
گوهر مردان در کشاکش دهر شناخته شود. در میان انقلاب ها و حوادث شخصیت افراد معلوم گردد. (1595)

1601. نابودی بشر

هلک امرؤ لم یعرف قدره.
انسانی که قدر و اندازه خود را نشناسد نابود شود. (1596)